Template:AirManufacturer Kawasaki

From War Thunder Wiki
Jump to: navigation, search
Kawasaki Aircraft Industries (川崎航空機工業株式会社 Kawasaki Kokuki Kogyo K.K.)
Biplane Fighters  Ki-10-I · Ki-10-I C · Ki-10-II · Ki-10-II C
Fighters  Ki-61-I hei · Ki-61-I ko · Ki-61-I otsu · Ki-61-I tei · Ki-61-II · Ki-100 · Ki-100-II
Twin-engine Fighters  Ki-45 hei · Ki-45 ko · Ki-45 otsu · Ki-45 tei · Ki-96 · Ki-108
Attackers  Ki-102 otsu
Bombers  Ki-32
Captured  ␗Ki-45 hei/tei · ␗Ki-61-I otsu · ▃Ki-61-Ib